Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг       

м. Львів                                                              «______»  ___________________2016 року

 

Я, ___________________________________________________________________________________ надалі «Замовник», з однієї сторони та ФОП Світлана Куземськащо надалі іменований як «Виконавець» і діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з другої сторони, спільно іменовані «Сторони», у відповідності до вимог чинного законодавства України уклали даний Договір про наступне:

  1. Предмет договору

1.1. Згідно з даним Договором, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати спортивно-оздоровчі послуги (далі по тексту  – Послуги) Замовнику, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю надані Послуги на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Послуги надаються Виконавцем на підставі письмового Замовлення, що є Додатком № 1 до даного Договору, в якому вказується обсяг Послуг, режим користування Послугами, термін надання Послуг, а також порядок розрахунків між Сторонами.

1.3. Послуги надаються Виконавцем у приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пасічна 87, в оздоровчому закладі для дітей та молоді «Водан», яке надалі іменується заклад «Водан».

1.4. З метою найбільш раціонального та ефективного розподілу часу для надання Послуг, вказаних в п. 1.1. даного Договору, Виконавцем вводиться попередній запис для користування окремими видами Послуг та запроваджується розклад (графік) надання окремих видів Послуг, який є вільному доступі на рецепції у адміністратора і з яким Замовник має можливість ознайомитись в будь-який час роботи закладу «Водан».

1.5. Документом, що засвідчує право Замовника на користування послугами за цим Договором є клубна картка члена оздоровчого закладу для дітей та молоді «Водан», яка виготовляється та видається Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, оплати і укладення Договору. При наявності клубної картки члена «Водан» Замовник оплачує вартість послуги до початку дії послуги. Клубна картка діє для послуг – абонемент 8 або абонемент 12 та інші абонементи. Картка разового проходу придбана Замовником дає йому право скористуватись разовим проходом в заклад «Водан» для отримання разової послуги.

  1. Вартість Договору та порядок розрахунків

2.1. Вартість договору визначається за погодженням Сторін, відповідно до тарифів на послуги Виконавця на момент приєднання до договору та визначається письмовим замовлення Замовником (Додаток № 1 до даного Договору).

2.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського переказу на поточний рахунок Виконавця.

2.3. Оплата за надані Послуги здійснюється у національній валюті України – гривні.

2.4. Оплата Послуг здійснюється в день замовлень Послуг або авансом. Усі наступні оплати здійснюються, по закінченню терміну дії Послуг.

  1. Права і обов’язки Замовника

3.1. Замовник має право:

3.1.1. У повному обсязі користуватися послугами, що надаються Виконавцем відповідно до даного Договору;

3.1.2. Отримувати консультації та звертатись за кваліфікованою допомогою до Адміністраторів Виконавця з метою забезпечення найбільш ефективного та безпечного користування наданими Послугами;

3.1.3. Надавати Виконавцю пропозицію щодо вдосконалення якості та ефективності надання Послуг;

3.1.4. Одержати від Виконавця клубну картку закладу «Водан» у термін, вказаний в п. 1.5. даного Договору;

3.1.5. Замовник має право перейти з одного виду Послуг на інший, тільки в сторону Послуг вищого класу (більшої вартості), оплативши різницю вартості Послуг. При переході Замовника на Послугу меншої вартості різниця коштів не компенсується Виконавцем.

3.1.6. Замовник має право користуватися закладом протягом одного місяця з моменту отримання клубної картки та наявності оплати послуг закладу «Водан» в погоджені дні та часи за розкладом (графіком).

3.1.7. У випадку, коли Замовник не користувався послугою закладу «Водан» за погодженим розкладом (графіком) протягом двох місяців, він втрачає право в наступному користуватися закладом «Водан» попередньо не оплативши послугу за такий період, при цьому грошові кошти не повертаються. Оплата дає право користуватися послугами закладу «Водан» тільки протягом місяця, за який здійснено оплату.

 

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. Оплатити Послуги, що надаються Виконавцем у розмірі, відповідно п.п. 2.1. даного Договору;

3.2.2. Оплатою послуг Замовник надає згоду на дотримання заходів безпеки та правил відповідно до «Правил поведінки на території оздоровчого закладу для дітей та молоді «Водан». Відповідальність за травмування та стан свого здоров’я Замовник бере на себе.

3.2.3. Входити до закладу «Водан» за своєю персональною карткою члена клубу та не передавати її у користування будь-якій іншій особі;

3.2.4. У випадку запровадження Виконавцем розкладу (графіку) надання окремих видів Послуг або введення попереднього запису для користування Послугами відповідно до п. 1.4. цього Договору, дотримуватися зазначених умов;

3.2.5. Відвідувати басейн лише за умови наявності шапочки для плавання, плавок (купального костюму), спеціального взуття для зони басейнів;

3.2.6. Не заходити у басейн, якщо в них відсутній інструктор Виконавця;

3.2.7. Не заходити у заклад «Водан» у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, не приносити та не розпивати спиртні напої;

3.2.8. Не палити на території закладу «Водан».

3.2.9. Надати відомості Виконавцю про свій стан здоров’я від сімейного лікаря у формі довідки, не приступати до заняття у разі поганого або різкого погіршення самопочуття;

3.2.10.   Надати письмову згоду батьків або опікунів про відвідування закладу «Водан»  неповнолітніх відвідувачів.

3.2.11. Дотримуватися «Правил поведінки на території оздоровчого закладу для дітей та молоді «Водан» які вивішуються Виконавцем для загального ознайомлення біля входу в заклад та на сайті закладу, а також загальноприйнятих норм етики та моралі, з повагою ставитись до обслуговуючого персоналу Виконавця та інших відвідувачів, не знімати на фото – , кіно -, теле – чи відеоплівку на території закладу без згоди Виконавця;

3.2.12. Для одержання персональної клубної картки закладу «Водан» надати Виконавцю можливість здійснити фотографічний знімок Замовника;

3.2.13. Не проводити індивідуальні тренування з іншими клієнтами закладу, а також не займатися на території закладу будь-якою іншою господарською діяльністю;

3.2.14. При виході з закладу «Водан» не виносити з собою ключі від шафки для одягу та повертати Виконавцю ключ від шафки для зберігання особистих речей, не передавати ключ від шафки для одягу іншій особі та не користуватися чужими ключами від шафки для одягу;

3.2.16. Одержати від Виконавця клубну картку члена закладу «Водан».

3.2.17. Виходити і Входити в заклад у час, передбачений Замовленням.

  1. Права і обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Надавати  послуги особисто або залучати для надання Послуг, передбачених даним Договором, інших осіб на умовах цивільно-правових договорів;

4.1.2. У разі недотримання Змовником п. 2.1. припинити надавання послуг та розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

4.1.3. У разі порушення Замовником п. 3.2.3. цього договору, вилучити Персональну картку члена закладу «Водан».

4.1.4. Не допустити Замовника до користування Послугами у разі незадовільного стану здоров’я Замовника, що може завдати шкоди його здоров’ю або здоров’ю інших відвідувачів та персоналу Виконавця;

4.1.5. Вимагати від Замовника відшкодування збитків за втрату ключа від шафки для одягу, за втрату ключа від шафки для зберігання особистих речей, а також за будь – яку іншу шкоду, заподіяну Виконавцю в сумі від 50,00 грн. (П’ятдесяти гривень);

4.1.6. У разі порушення Замовником п.п. 3.2.3. – 3.2.12., вимагати у Замовника негайного припинення зазначених порушень;

4.1.7. У разі невиконання Замовником вимог Виконавця, зазначених у п.4.1.5., вимагати у Замовника залишити заклад, а також розірвати цей Договір в односторонньому порядку;

4.1.8. Не допустити Замовника до користування Послугами, якщо Замовником не виконано зобов’язання щодо оплати Послуг;

4.1.9. Укладати в інтересах Замовника угоди з третіми особами щодо страхування Замовника;

4.1.10. Закрити заклад та не надавати Послуги у святкові та санітарні дні з компенсуванням Замовнику часу невикористаних Послуг у формі надання послуг у інші дні;

4.1.11. Закрити заклад та не надавати Послуг у зв’язку із здійсненням ремонтних, профілактичних та/або інших заходів з компенсуванням Замовнику часу невикористаних Послуг у інші дні.

4.1.12. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у купівлі клубної картки.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. Організувати роботу закладу «Водан»;

4.2.2. Повідомити Замовника про попередній запис для користування Послугами, у випадку запровадження такого порядку відповідно до п. 1.4 даного Договору, шляхом розміщення відповідної інформації на дошці оголошень закладу «Водан».

4.2.3. Видати Замовнику персональну клубну картку члена закладу «Водан» у термін, вказаний в п. 1.5. даного Договору;

4.2.4. Організувати надання Послуг на належному професійному рівні, дотримуватися загальноприйнятих норм етики та моралі.

4.2.5. Попередити Замовника за 3 (три) дні до початку виконання заходів, передбачених  п.п. 4.1.10. та 4.1.11.

  1. Відповідальність сторін

5.1. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням Договору, підлягають відшкодуванню у повному обсязі Виконавцем, якщо збитки заподіяні з вини Виконавця. Виконавець звільняється від відшкодування збитків у разі, якщо належне виконання Договору виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили;

5.2. Замовник несе матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду Виконавцю;

5.3. Під час занять ключ від шафки для одягу та ключ від шафки для зберігання особистих речей знаходиться у Замовника, який несе за них відповідальність. У разі втрати, пошкодження та/або знищення ключа, Замовник зобов’язується відшкодувати його вартість. Вартість 1 ключа становить 51,00 грн. (П’ятдесят одна гривня);

5.4. Виконавець не несе відповідальності за збереження одягу та особистих речей Замовника, які знаходяться у шафках для одягу та у шафках для зберігання особистих речей;

5.5. У разі невиконання Замовником п.п. 3.2.8. даного Договору, Замовник сплачує штраф на користь Виконавця у розмірі 100,00 грн. (Сто гривень);

5.6. В усіх інших випадках сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  1. Термін дії Договору та підстави його дострокового припинення

6.1. Договір вступає в дію з моменту оплати Замовником та отримання клубної картки, при цьому Замовник погоджується з умовами Договору. Факт отримання клубної картки або картки разового проходу є підтвердженням погодження умов Договору між Сторонами.

6.2. Сторони підписують погоджене Замовлення на надання послуг на паперовому носії в двох екземплярах, по одному для кожної зі Сторін.

6.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у випадку, якщо Замовник не виконує зобов’язання, передбачене п. 3.2.3. даного Договору.

6.4. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у випадку, якщо Замовник не виконує зобов’язання по оплаті послуг відповідно до умов Договору.

6.5. У випадку розірвання Договору на підставі п.п. 7.2. – 7.3. Договору, персональна клубна картка закладу «Водан» втрачає свою чинність, а сплачені наперед платежі за користування Послугами поверненню не підлягають;

6.6. Якщо Замовник не користується Послугами з обставин, які склались не з вини Виконавця (внаслідок хвороби, виїзду в іншу місцевість, тощо) — це не є підставою для призупинення і в подальшому поновлення (продовження) надання Виконавцем оплачених Послуг та/або повернення сплачених наперед платежів за користування послугами Замовнику.

  1. Форс-мажорні обставини

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за затримку або невиконання зобов’язань за цим Договором, обумовлених обставинами, що виникли всупереч волі і бажанню Сторін, і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, пожежі, стихійні лиха, блокаду, ембарго, землетруси, повені, а також відключення водопостачання, газопостачання та/або електромереж, що стались не з вини Виконавця;

7.2. Сторона, що не виконує свого зобов’язання, повинна повідомити іншу Сторону про перешкоду та її вплив на виконання зобов’язань за Договором;

7.3. У випадку виникнення обставин непереборної сили, зацікавлена сторона протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів письмово повідомляє іншу Сторону про виникнення таких обставин, і Сторони разом дають спільну оцінку їх впливу на виконання зобов’язань. Якщо Сторони не сповістили у зазначений термін про виникнення обставин непереборної сили або подій надзвичайного характеру, то вони у подальшому не мають права посилатись на вказані обставини як такі, що звільняють їх від зобов’язань;

7.4. У випадку, якщо у Виконавця виникли обставини непереборної сили, Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника шляхом розміщення відповідного повідомлення при вході до закладу «Водан».

7.5. Свідоцтво, видане відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили;

7.6. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, даний Договір може бути розірваний Виконавцем та Замовником шляхом направлення повідомлення іншій Стороні у вигляді оголошення при вході до закладу та на його офіційному сайті.

  1. Порядок вирішення спорів

8.1. У разі виникнення спорів між Сторонами за цим Договором, Сторони вживатимуть заходів для їх вирішення шляхом переговорів між собою.

8.2. У випадку недосягнення згоди при вирішенні зазначених спорів шляхом переговорів вони розглядаються судом відповідно до чинного законодавства України.

  1. Інші умови Договору

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту приєднання до нього Замовником, згідно Додатку № 1 (Замовлення).

9.2. Договір діє в редакції, в якій він був вивішений на сайті на момент надання послуги;

9.3. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного цивільного законодавства України;

9.4. Даний Договір складається з 10 (десяти) розділів та Додатків, що є його невід’ємною частиною.

9.5. Усі договори, укладені між Сторонами втрачають чинність з моменту приєднання Замовника до даного Договору.

9.6. Замовником може бути фізична особа, яка досягла 16 – річного віку.

9.7. Замовник, підписуючи Замовлення, надає згоду на обробку, зберігання та використання власних персональних даних, отриманих на паперових носіях і в електронному вигляді згідно норм Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року за № 2297-VI, Виконавець зобов’язується притримуватись принципів та правил обробки персональних даних, конфіденційності, та забезпечувати захист таких персональних даних під час їх обробки та зберігання. Замовник, шляхом підписання Замовлення підтверджує, що він повідомлений про включення Виконавцем його персональних даних до бази персональних даних Замовників (Клієнтів) і ознайомлений з метою обробки його персональних даних.

  • Реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:                                                                         ВИКОНАВЕЦЬ:

 

Фізична особа підприємець

Світлана Куземська,

вул. Пасічна,129, м. Львів, 79036,

ідентифікаційний № ЄДР 2743701648,

п/р № 26007053811437

в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 325321

тел: 068-617-54-94, 093-014-60-18

__________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

_____________________ С. Куземська

 

м.п.